Инспекция и техническа проверка на стелажите

montage-premestvane

Техническата проверка на стелажните системи трябва да се извършва на определен интервал от време, не по-дълъг от 12 месеца.

Инспекцията и техническата проверка се извършват от предварително обучено за това техническо лице.

По време на инспекцията се прави детайлен оглед на цялата стелажна система и на отделните и елементи, констатира се наличието или липсата на повредени елементи от конструкцията или укрепването на системата. След направения оглед техническото лице предоставя становище за състоянието на стелажната система и изготвено предписание кои елементи подлежат на ремонт и кои трябва да бъдат заменени с нови.

Цялата техническа проверка се описва в протокол за извършване на инспекция и техническа проверка, екземпляр от който се предоставя на клиента, за да може да се предприемат последващи действия за отстраняването на несъответстващите елементи.

Целта на цялата инспекция и техническа проверка е своевременното осигуряване на безопасността на стелажната система и на машините и служителите, които я обслужват.